ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor aannemingen en uitvoering van werken van DE NIEUWE NORM gevestigd te Rotterdam, verder te noemen“aannemer”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 53697677

ARTIKEL 1 Toepasselijkheid
Op alle offertes van de aannemer en op alle overeenkomsten met afnemers zijn de navolgende voorwaarden -onder uitsluiting van (alle) andere algemene voorwaarden van toepassing: a. de voorwaarden en bepalingen van de opdracht; b. deze algemene voorwaarden; c. alle bepalingen en voorwaarden van het bestek, met de voor het werk geldende voorwaarden, tekeningen en nota’s van inlichtingen of wijzigingen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de onder a. tot en met c. vermelde voorwaarden in volgorde van vermelding.

ARTIKEL 2 Totstandkoming van overeenkomsten
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de aannemer kunnen aannemer eerst binden, indien zij door/namens aannemer rechtsgeldig schriftelijk zijn bevestigd dan wel de overeenkomst komt eerst tot stand door verzending van een schriftelijke orderbevestiging (dan wel langs elektronische weg mits voldaan aan de wettelijk ter zake gestelde eisen) door koper en wel vanaf de dagtekening daarvan.

ARTIKEL 3 Verplichtingen van opdrachtgever
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zorgt opdrachtgever ervoor dat de. aannemer tijdig kan beschikken: over voldoende (zulks volgens opgave en ter beoordeling van aannemer) gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; over voldoende (zulks volgens opgave en ter beoordeling van aannemer) aansluitingsmogelijkheden voor electrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

ARTIKEL 4 Boete en/of korting
4.1 Aannemer is in geval het werk te laat is voltooid aan de opdrachtgever uitsluitend een boete en/of korting verschuldigd indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de vertraging te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van aannemer, zijn personeel en zijn onderaannemers. 4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en indien aannemer op grond van 4.1 een boete en/of korting verschuldigd is, gaat de korting eerst in veertien dagen na een daartoe strekkende ingebrekestelling van/namens opdrachtgever, die per aangetekende post aan de aannemer is verzonden. In dat geval zal de boete en/of korting maximaal € 50,- per werkbare werkdag bedragen.

ARTIKEL 5 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk in het geval een zogenaamde schonegrond verklaring is afgegeven. De opdrachtgever sluit tevens aansprakelijkheid wegens ernstige verwijtbaarheid van ondergeschikten, danwel van niet ondergeschikten uit

ARTIKEL 6 Aansprakelijkheid van de aannemer
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de aansprakelijkheid van de aannemer in alle gevallen beperkt tot schade aan het (reeds gereedgekomèn gedeelte van het) werk, aan personen en aan zaken, zoals eigendommen van de opdrachtgever,materieel van de aannemer (zgn. directe zaakschade en letselschade). Met uitzondering van de boete- en/of kortingsregeling van art 3 is aannemer niet aansprakelijk voor enigerlei vermogensschade, noch voor de mindere waarde van het opgeleverde werk, noch voor de bedrijfs- of gevolgschade (daar onder begrepen zowel eerste graads bedrijfsschade wegens het niet in gebruik kunnen nemen van het gebouwde wegens vertraging in oplevering als t•Neede en verdere graads bedrijfsschade als gevolg van de door de stagnatie veroorzaakte verdere verstoring van het produktieproces van opdrachtgever), en evenmin voorvertragings-of stagnatieschade, in welke vorm dan ook. 6.2 1.Aannemer is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de uitvoering van opdrachten, indien en voor zover de schade is veroorzaakt door zijn opzet of grove schuld. Echter steeds uitgesloten van aansprakelijkhd is: a. schade veroorzaakt door hulppersonen dan wel van te werkgestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding kunnen worden gerekend. b. bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, waaronder nadrukkelijk begrepen stagnatieschade en winstderving. 2.1Indien aannemer om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de overeengekomen waarde van de prestatie of indien de schade gedekt is door een verzekering van opdrachtnemer, dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. 3. 0pdrachtgever vrijwaart aannemer ter zake van opgedragen werkzaamheden voor alle aanspraken van derden. 6.3 Indien het werk stilligt om redenen die voor rekening en risico van de opdrachtgever komen, komt schade welke tijdens het stilliggen van het werk is ontstaan, niet voor rekening van de aannemer.

ARTIKEL 7 Betaling
7.1 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enigerlei verrekening en/of opschorting. 7.2 Betalingen dienen te geschieden ten kantore van de aannemer of op een door hem aan te geven andere wijze. 7.3 Door en/of namens opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds allereerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 8 Verzuim van opdrachtgever
8.1 Indien opdrachtgever met betaling in verzuim is, is opdrachtgever naast vergoeding van alle overige schade tevens alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering (daaronder begrepen de kosten verbonden aan het voor invordering inschakelen van derden), alsmede andere eventuele vermogensschade als bedoeld in art 6:96 BW verschuldigd. Deze kosten bedragen min. 15% van (het onbetaalde gedeelte van) de aanneemsom. 8.2 De uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings-) verplichtingen zijn onmiddellijk opeisbaar- zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijnen, waarbij het bepaalde in artikel 8 lid 1 in acht dient te worden geno men, danwel wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt, onder curatele stelling is aangevraagd, enig beslag op zaken of vordering van de opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 8.3 De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de aannemer zekerheid te stellen terzakede betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. 8.4 Indien opdrachtgever met betaling in verzuim is, is opdrachtgever contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend. 8.5 Aannemer is gerechtigd de uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen terstond op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is met zijn (betalings-)verplichtingen.

ARTIKEL 9 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop gebaseerde overeenkomsten is Nederlands recht van toepasssing. 9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze algemene voorwaarden en/of daarop gebaseerde over eenkomsten zullen worden beslist door de Raad van fl,rbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig de statuten van de Raad. In afwijking van het vorenstaande heeft aannemer het recht om, wanneer de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, het geschil aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam te onderwerpen. 9.3 De in 9.1 en 9.2 geregelde geschillenbeslechting laat onverlet het recht van partijen tot het uitlokken vanvoorzieningen voor de President van de Rechtbank inkort geding dan wel tot het nemen van conservatoire maatregelen.

Onze projecten

Wat andere over ons zeggen

Timmer- en Aannemersbedrijf F. van Meijeren is uw betrouwbare partner op wie u met zekerheid kunt bouwen.

Google

Trustoo

Telefoonboek